Català   Español   
 


Política de privacitat

1. Ús i tractament de dades de caràcter personal
 
JOSEP MARÍA PERALTA CATALA l'informa que les dades de caràcter personal que es puguin proporcionar, a través del web, així com les que es puguin facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats als fitxers titularitat de JOSEP MARÍA PERALTA CATALA, les dades del qual consten a l'encapçalament.
 
Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar els serveis o facilitar els productes que sol·liciti, i en el seu cas, per al compliment i execució dels contractes que es poguessin subscriure, conèixer millor els seus gustos, adequar els nostres serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de JOSEP MARÍA PERALTA CATALA, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els treballadors de JOSEP MARÍA PERALTA CATALA.
 
Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari mitjançant un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de resposta a aquestes preguntes impliqui una minoració en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que JOSEP MARÍA PERALTA CATALA pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.
 
El consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, a través de l'adreça de JOSEP MARÍA PERALTA CATALA o a través del correu electrònic peraltajm@telefonica.net.
 
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.
 
2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a JOSEP MARÍA PERALTA CATALA podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades incorporades als fitxers de JOSEP MARÍA PERALTA CATALA.
 
Atès el caràcter confidencial de la informació, Vostè no podrà exercir els seus drets telefònicament, ho haurà de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i la recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.
 
L'interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a JOSEP MARÍA PERALTA CATALA a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic peraltajm@telefonica.net.
 
3. Mesures de seguretat
 
JOSEP MARÍA PERALTA CATALA l'informa que té implantades les mesures de seguretat organitzatives i de caràcter tècnic necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
 
L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables ni enterament fiables i que JOSEP MARÍA PERALTA CATALA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari.
 
4. Menors d'edat
 
En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys JOSEP MARÍA PERALTA CATALA sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.
 
JOSEP MARÍA PERALTA CATALA no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer JOSEP MARÍA PERALTA CATALA aquest fet s'hagin facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.
 
5. Modificació de la política de privacitat
 
JOSEP MARÍA PERALTA CATALA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva aplicació efectiva. L'ús del Web després dels canvis esmentats, implicarà l'acceptació d'aquests.
 
6. Legislació aplicable
 
Qualsevol controvèrsia que es derivi d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.